Voorwaarden en privacybeleid

Wettelijke vermeldingen

Bij Belgium Beer Week, toegankelijk via https://belgiumbeerweek.be, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacy Policy document bevat de soorten informatie die door Belgium Beer Week en Beer Idiots vzw (Bieridioten VZW - 736.435.777) (voor deze site gezamenlijk bekend als Belgium Beer Week) en hoe we die gebruiken.

Als je aanvullende vragen hebt of meer informatie wenst over ons Privacybeleid of onze voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Privacybeleid

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Volgens de EU-wetgeving worden wij beschouwd als een verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

De wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Privacybeleid beschreven persoonsgegevens is afhankelijk van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we de gegevens verzamelen:

 • Belgium Beer Week moet een overeenkomst met jou uitvoeren
 • Je hebt Belgium Beer Week hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is in het legitieme belang van de Belgische Bierweek
 • De Belgische Bierweek moet zich aan de wet houden

Belgium Beer Week bewaart je persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We zullen je informatie bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en ons beleid uit te voeren.

Als je een inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij over je bewaren en als je wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op: contact@belgiumbeerweek.be

In bepaalde omstandigheden heb je de volgende rechten op gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die we over je hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen.
 • Het recht op rectificatie.
 • Het recht van bezwaar.
 • Het recht op beperking.
 • Het recht op gegevensportabiliteit
 • Het recht om toestemming in te trekken

Logbestanden

Belgium Beer Week maakt standaard gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een onderdeel van de analytics van hostingdiensten. De door logbestanden verzamelde informatie omvat internet protocol (IP) adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's, en mogelijk het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en webbakens

Zoals elke andere website gebruikt de Week van het Belgische Bier 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van de bezoeker en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype en/of andere informatie van de bezoekers.

Lees voor meer algemene informatie over cookies "Wat zijn koekjes"..

Privacybeleid

Je kunt deze lijst raadplegen om het Privacybeleid te vinden voor elk van de partners van de Belgische Bierweek.

Advertentieservers van derden of advertentienetwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die verschijnen op Belgium Beer Week, die rechtstreeks naar de browser van de gebruikers worden gestuurd. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die je ziet op websites die je bezoekt te personaliseren.

Merk op dat Belgium Beer Week geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Informatie voor de deelnemers

Als Gegevensbeheerder verzamelen we ook de persoonlijke informatie die je als deelnemer invoert. Wij verbinden ons ertoe om alleen die informatie te delen die je op deze site hebt goedgekeurd om je evenementen te promoten. Wij verbinden ons ertoe deze informatie niet te delen met andere Derden, waaronder adverteerders. Zodra de Belgium Beer Week 2022 voorbij is, verbinden wij ons ertoe alle persoonlijke informatie die op onze servers staat binnen 3 jaar te verwijderen. 

Privacybeleid van derden

Het Privacybeleid van Belgium Beer Week is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. We raden je dus aan het respectievelijke Privacybeleid van deze advertentieservers van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken bevatten en instructies over hoe je je kunt afmelden voor bepaalde opties.

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via je individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers vind je op de websites van de betreffende browsers.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden.

Belgium Beer Week verzamelt niet bewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Alleen online privacybeleid

Ons Privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in de Belgische Bierweek. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2022

INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou, persoonlijk of namens een entiteit ("jij") en Belgium Beer Week - Beer Idiots vzw, handelend onder de naam BBW ("BBW", "wij", "us", of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de https://belgiumbeerweek.be/ website, alsmede elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, eraan gekoppeld is of anderszins ermee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). Je stemt ermee in dat je door de Site te bezoeken, deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt erdoor gebonden te zijn. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET JE UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET JE HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. Je bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door je voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De op de Site verstrekte informatie is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich erop registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo's (de "Merken") eigendom van of in beheer bij ons of in licentie bij ons, en worden zij beschermd door auteurs- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de Site verstrekt "AS IS", uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat je in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijg je een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe je op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaar en garandeer je dat: (1) je handelingsbekwaam bent en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden; (2) je niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin je verblijft; (3) je geen toegang krijgt tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) je de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) je gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als je informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht je account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

PRODUCTEN

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook te stoppen met producten. Prijzen voor alle producten zijn aan verandering onderhevig.

AANKOPEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

- Visum
- Mastercard
- American Express
- PayPal
- Bankcontact
- Ideaal

Opmerking: Wij gebruiken de betalingsprovider Mollie.com

Je gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. Je stemt er verder mee in om account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Verkoopbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen de prijzen te allen tijde wijzigen. Alle betalingen geschieden in Euro's.

Je gaat ermee akkoord alle kosten te betalen tegen de dan geldende prijzen voor je aankopen en eventuele verzendkosten, en je machtigt ons om dergelijke bedragen bij het plaatsen van je bestelling in rekening te brengen bij de door jou gekozen betalingsprovider. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijzen te corrigeren, zelfs als we de betaling al hebben gevraagd of ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die via de Site wordt geplaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde betaalmethode, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- of verzendadres. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

TERUGBETALINGSBELEID

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen geld teruggegeven.

VERBODEN ACTIVITEITEN

Je mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve als deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stem je ermee in om niet:

 1. 1. Ons en andere gebruikers oplichten, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 2. 2. Geen geautomatiseerd gebruik van het systeem maken, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te versturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 3. 3. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 4. 4. Onbevoegd gebruik maken van de Site, waaronder het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze met het doel ongevraagde e-mail te verzenden, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 5. 5. Het ongeoorloofd framen van of linken naar de Site.
 6. 6. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren of onnodig te belasten.
 7. 7. Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
 8. 8. De software van de Site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 9. 9. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van repeterende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort of verstoort.
 10. 10. Geen materiaal uploaden of overbrengen (of proberen te uploaden of over te brengen) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of overbrengen van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms").
 11. 11. De Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving.
 12. 12. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Site, of een deel daarvan, te voorkomen of te beperken.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de Site te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, grafieken, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site. Wanneer u bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 1. Het maken, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden.
  2. Je bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om je Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om je Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
  3. Je hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in je Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van je Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
  4. Jouw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
  5. Jouw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van aansporing.
  6. Jouw Bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
  7. Jouw Bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
  8. Jouw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
  9. Jouw Bijdragen schenden geen toepasselijke wet, voorschrift of regel.
  10. Jouw Bijdragen maken geen inbreuk op de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
  11. Jouw Bijdragen bevatten geen materiaal dat vraagt om persoonlijke informatie van iemand onder de 18 jaar of dat mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
  12. Jouw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
  13. Jouw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
  14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site of het Marktplaatsaanbod in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktplaatsaanbod te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

Jij en de Site gaan ermee akkoord dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die je verstrekt kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en jouw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback over de Site in te dienen, ga je ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder je daarvoor te compenseren.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van jouw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site worden verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

SUBMISSIES

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktplaatsaanbod ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. Je doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en je garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van jou zijn of dat je het recht hebt dergelijke inzendingen in te zenden. Je gaat ermee akkoord dat er geen verhaal mogelijk is tegen ons voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op jouw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links naar andere websites ("Websites van derden") bevatten (of u kan via de Site of het Marktplaatsaanbod worden toegezonden), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en Inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe via de site toegang wordt verkregen of Inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of wordt geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de Inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van Websites van derden of Inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Indien u besluit de Site te verlaten en de Websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de Site gebruikt of installeert, door te nemen. Alle aankopen die je doet via websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven plaatsvinden, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen jou en de betreffende derde partij plaatsvinden. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van alle verliezen die u lijdt of schade die u lijdt in verband met of als gevolg van Inhoud van derden of enig contact met Websites van derden.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan de rechtshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of deze uit te schakelen (voor zover dit technologisch mogelijk is); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendom te beschermen en het goed functioneren van de Site en het Marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Wij geven om de privacy en veiligheid van gegevens. Bekijk ons Privacybeleid: https://belgiumbeerweek.be/terms-conditions-privacy. Door de Site of het Marktplaatsaanbod te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. De Site en het Marktplaatsaanbod worden gehost in België. Als u de Site of de Marktplaatsaanbiedingen bezoekt vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten inzake het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in België, dan draagt u door uw voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over naar België, en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in België.

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang je de Site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET MARKTPLAATSAANBOD (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE ONTZEGGEN AAN ENIGE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN DE MARKTPLAATSAANBIEDINGEN BEËINDIGEN OF DOOR U GEPLAATSTE INHOUD OF INFORMATIE OP ELK MOMENT EN ZONDER WAARSCHUWING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als we je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het je verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder jouw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als je namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van je account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Site te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om het Marktplaatsaanbod zonder kennisgeving op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Marktplaatsaanbiedingen te allen tijde beschikbaar zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren in verband met de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor de Site of het Marktplaatsaanbod op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder je daarvan in kennis te stellen. Je gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door jouw onvermogen om de Site of het Marktplaatsaanbod te openen of te gebruiken gedurende enige downtime of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Site of het Marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als je gewone verblijfplaats in de EU is, en je bent een consument, dan beschik je bovendien over de bescherming die de dwingende bepalingen van de wet in je land van verblijf je bieden. Belgium Beer Week - Beer Idiots vzw en jijzelf stemmen ermee in om je te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel, wat betekent dat je een vordering kunt instellen om je rechten inzake consumentenbescherming met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden te verdedigen in België, of in het EU-land waar je woont.

GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, waartoe je hier toegang hebt: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Als je dit onderwerp onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op het Marktplaatsaanbod, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN, (4) EEN ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SITE WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE SITE, EEN GEKOPPELDE WEBSITE OF EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DERDEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN JOUW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS DAT HIERIN ANDERS STAAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U EVENTUEEL AAN ONS HEBT BETAALD. BEPAALDE AMERIKAANSE WETTEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van verlies, schade, aansprakelijkheid, vorderingen of eisen, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, ingediend door derden als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen, en u gaat ermee akkoord op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die je naar de Site verzendt ten behoeve van het beheer van de prestaties van de Site, alsmede gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routine back-ups van gegevens maken, ben jij als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die je doorstuurt of die betrekking hebben op activiteiten die je met behulp van de Site hebt ondernomen. Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en je doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site, verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN VERSLAGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten krachtens statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of afgifte of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of de verlening van kredieten via andere dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsvoorschriften die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons. Als wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dat niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover de wet dat toestaat. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het uitblijven van handelingen veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen jou en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. Je stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden uitgelegd op grond van het feit dat ze zijn opgesteld. Je doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die je zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden.

CONTACT OPNEMEN

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

Belgische bierweek - Bieridioten vzw
Rue du saphir 16
Schaarbeek, Brussel 1030

België
contact@belgiumbeerweek

Copyright © 2024 Belgium Beer Week
Privacy & VoorwaardenPers & Contact

nl_BE